Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hvam Kultur- og Forsamlingshus og dens hjemsted er Viborg Kommune.

§2 Formål:

Andelsselskabet drives som en frivillig forening med det fonnàl at drive Hvam Kultur- og Forsamlingshus som et samlingssted for egnens borgere. Hvam Kultur- og forsamlingshus vil afholde eller danne ramme for kulturelle aktiviteter som møder, dans, foredrag, teater og fester. Foreningen vil danne paraply for aktivitetsgrupper og personer i lokalsamfundet, der ønsker at igangsætte aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

§3 Medlemskab:

Som medlem i foreningen kan optages enkeltpersoner, virksomheder, foreninger og sammenslutninger hjemmehørende pà egnen, der indskyder kr. 1.000,00, der herefter er andelshavere.

§4 Generalforsamling:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. 1. valg af dirigent
  2. 2. bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed idet forløbende år
  3. 3. fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. 4. eventuel fastlæggelse af kontingent
  5. 5. behandling af indkomne forslag
  6. 6. behandling af budget
  7. 7. valg til bestyrelsen og 2 suppleanter
  8. 8. valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. 9. eventuelt

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved annonoering i én af de lokale aviser.
Forslag, der ønskes behandlet, må være fonnanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Alle valg sker skriftligt. Hvert medlem har kun én stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutningen om aendring af vedtægteme kræver dog mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§5 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 2/3 af bestyrelsen ønsker det eller såfremt 2/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.
lndvarsling sker som til generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§6 Bestyrelse:

Hvam Kultur- og Forsamlingshus ledes af en bestyrelse på 7 personer heraf minimum 4 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmeme vælges for en periode af 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af en suppleants indtræden følger denne valgperioden for den udtrådte.
Hvert år afgår efter tur hhv. 3 (ulige år) og 4 bestyrelsesmedlemmer (lige år).
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningens orden.
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes når fonnanden finder det nødvendigt – dog mindst 2 gange ârligt.
Ekstraordinær bestyrelsesmøde kan indkaldes, hvis mindst 3 af bestyrelsesmedlemmeme begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nâr over halvdelen af dens bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forrnandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af formanden (eller i dennes forfald af næstformanden) og sekretæren.

§7 Drift:

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med dets formål.
Det påhviler således blandt andet bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til Hvam Kultur- og Forsamlingshus’ aktiviteter at drage omsorg for udlejning og udarbejde årlige regnskaber, herunder fastlæggelse af budgetter for driften.
Foreningen tegnes af formanden sammen med kasseren.
Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån træffes dog af generalforsamlingen.
Der kan meddeles prokura til bestyrelsen.

§8 Kagitalforhold og hæftelse:

Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved indskud fra andelshavere, offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udleje af lokaler og kontingenter.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelse og andelshavere ikke hæfter personligt.
Andelshaveme deltager i foreningens fonnue iforhold til andelshavernes indskud.

§9 Regnskab og formue:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet, ‘der skal indeholde driftsregnskab og status. revideres før den ordinære generalforsam-
ling af to valgte revisorer.

§10 Udmeldelse af foreningen

Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 måneders varsel.
‘Flbagebetaling af indskud afhænger i det enkelte tilfælde af bestyrelsens beslutning herom, hvorunder der skal tages hensyn til foreningens formueforhold og likviditet,

§11 Opløsning

Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal fra samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Efter betaling af samtlige af foreningens forpligtelser, betales andelshavemes indskud tilbage.
Overskud herefter betales til almene og kulturelle fonnål i Hvam omegn efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom.

vedt4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *